دانلود فایل


فایل کارورزی مراحل حسابداري پيمانكاري - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل فایل کارورزی مراحل حسابداري پيمانكاري دانلود کارورزی مراحل حسابداري پيمانكاري
دوره كارداني رشته حسابداري
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 93پيشگفتار :
تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .

انواع قراردادهاي پيمانكاري :

قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .

الف) قراردادهاي مقطوع :

در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .

ب) قراردادهاي اسانسي :

در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود .

يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد .

ج) قرار داد مديريت اجرائي علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود :

در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود .

در قرارداد نوع دوم كه قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود .

مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاركار :

مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت ماهوي ندارند ، و موسسات خصوصي كمابيش در اجراي عمليات پيمانكاري از تشريفات دولتي تبعيت مي كنند اجراي طرحهاي عمراني در موسسات خصوصي همانند موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است كه ذيلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است :

مرحله مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح :

موسسات بخش خصوصي معمولا طرح هاي ساختماني ، تاسيسات و تجهيزاتي خود را بادر نظر گرفتن منابع مالي ، پيش بيني و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرايي ار راسا يا با كمك موسسان مشاور تهيه مي كنند مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است :1- 1- خدمات تحقيقاتي و بنيادي :

مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است كه بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري كلي در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد .

2-1- مطالعات شنالهايي طرح :

مطالعات اين مرحله شامل : تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء قشكله ، داده ها و تهماده ها و همچنين امكانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امكانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، كاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است . حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي گردد كه مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود .

3-1- تهيه طرح مقدماتي :

بعد از شناخت طرح ئو تعيين مشخصات كلي آن برمبناي بررسي ها و يا مطالعات توجيهي حتي و اقتصادي خاص ، مطالعات مقدماتي طرح انجام مي شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتي شامل مطالعات تحقيقاتي و آزمايش هاي لازم به منظور طراحي و تهية نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي ، تعيين محل هاي مناسب و بر آورد كلي ابعاد و حجم كار و مخارج هريك از راحل هاي پيشنهادي و همچنين مقايسه و تعيين نكات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثرات اجتماعي هر يك از آنها مي باشد . تهية كننده طرح مقدماتي مناسب ترين راه حل را با ذكر دليل لازم توجيه مي كند مطالعات و تحقيقات ، نقشه بر داري ها و بر رسي ها و آزمايش هاي اين مرحله بايد به اندازه اي كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة مطرح و هزينه هاي بهره برداري را به منظور اتخاذ تصميم منطقي فراهم سازد و نتيجة اين مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شكل گزارشي تدوين مي شود .

4-1- تهية نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح :

تصويب طرح مقدماتي توسط دستگاه اجرايي ( مجري طرح ) مبناي تهية نقشه ها و مشخصات اجرايي طرح قرار خواهد گرفت . خدمات اين مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسي ها ، تحقيقات و نقشه برداري ها و آزمايش هاي لازم به منظور تهية كليد اسناد عمليات اجرائي طرح از جمله : نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني اختصاصي ، نقشه محل نتيج آزمايش ها ، برنامه زماني اجراي كار ، صنايع تهية مصالح ، بر آورد مقادير كار و پيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح مي باشد .

مرحله 2 : ارجاع كار به پيمانكار

در ارجاع كار به پيمان كار مراحل زير بايد طي شود :

بعد از تصويب گزارش ها ، نقشه ها و ساير اسناد و عمليات اجرايي ( موضوع بند 4-1 UL ) و حصول اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح ، اسناد و مدارك مناقصه تكثير و در اختيار شركت كنندگان در مناقصه قرار مي گيرد .
گزارش کارآموزی


کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود


تحقیق


دانلود تحقیق


کارآموزی


حسابداری


پیمانکاری


حسابداری پیمانکاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی حسابدار پیمان کاری

... docx حجم فایل: ... مراحل حسابداري پيمانكاري ... کارورزی "مراحل حسابداري پيمانكاري ...

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري,دانلود گزارش کارآموزی,مراحل پيمانكاري,دانلود ...

کارآموزی مراحل حسابداری پیمانكاری – nilofile

مشخصات فایل. ... روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري ... پروژه کارورزی مراحل حسابداری ...

پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

دانشگاه آزاد اسلامی موضوع : مراحل حسابداري پيمانكاري پروژه دوره کارشناسی رشتة ...

حسابداری پیمانکاری - prozhe.com

اشتراک فایل توسط پدید ... مراحل اصلی ... روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

مراحل پيمانكاري - parsi2.rozblog.com

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري ... مراحل حسابداري ... کارورزی,,مراحل پيمانكاري, ...

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري,دانلود گزارش کارآموزی,مراحل پيمانكاري,دانلود ...

پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري

دانشگاه آزاد اسلامی موضوع : مراحل حسابداري پيمانكاري پروژه دوره کارشناسی رشتة ...

گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري

گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري ؛ تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع ...

حسابداری پیمانکاری - prozhe.com

اشتراک فایل توسط پدید ... مراحل اصلی ... روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

حسابداری پیمانکاری پاورپوینت

مراحل حسابداري پيمانكاري (پروژه دوره كارداني رشتة حسابداري ) www.dociran.com/پروژه_مالی/پروژه_مالی/View/626/id/7434.aspx ذخیره شده مشابه ۱۱ …

مراحل حسابداری پیمانكاری

مراحل حسابداري پيمانكاري -((پي دي اف- pdf )) مراحل حسابداري پيمانكاري خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد 1-مراحل انجام عمليات پيمانكاري.

مراحل پيمانكاري - parsi2.rozblog.com

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري ... مراحل حسابداري ... کارورزی,,مراحل پيمانكاري, ...

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري

دانلود گزارش کارآموزی مراحل پيمانكاري,دانلود ... مراحل حسابداري ... فایل word (قابل ...

دانلود فایل ( مراحل حسابداري پيمانكاري) | modirpack.ir

دانلود فایل ( مراحل حسابداري پيمانكاري) on modirpack.ir | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین ...

پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري - 115 صفحه

1103،مراحل حسابداري پيمانكاري تهيه صورتحساب قطعي پيماناگر قرار باشد كه كل بهاي پيمان در خاتمه و هنگام تحويل كار به پيمانكار پرداخت شود، وي بايد مبلغ زيادي سرمايهگذاري كند.

حسابداری پیمانکاری پاورپوینت

ذخیره شده مشابه پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 ( حسابداری پیمان های بلند مدت ), پاورپوينت حسابداري, ... مراحل حسابداري پيمانكاري (پروژه دوره كارداني رشتة حسابداري ).

پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دانلود پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري - 300020 300020.ir/دانلود-پروژه-مراحل-حسابداري-پيمانكار-135763 ۳ روز پیش - فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران …

کارآموزی مراحل حسابداری پیمانكاری – nilofile

مشخصات فایل. ... روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري ... پروژه کارورزی مراحل حسابداری ...

دانلود گزارش كارآموزي حسابداري در شركت حسابرسي

سیستم حسابداري موسسات پیمانكاري باید طوري طراحي شود كه سود و زیان هر پیمان به دقت مشخص باشد. بیشتر موسسات در كل یك مركز سود به شمار می آیند.

دانلود گزارش کارآموزی حسابدار پیمان کاری

... 9 بارفرمت فایل: ... گزارش کارورزی "مراحل حسابداري پيمانكاري" یک ... گزارش کارورزی ...

گزارش کارآموزی رشته علمی کاربردی حسابداری با عنوان ...

حسابداري اين امكان را به ما مي دهد كه ميزان سوددهي و هزينه ها را به صورت علمي و دلخواه تغيير دهيم.

دانلود فایل ( مراحل حسابداري پيمانكاري) | modirpack.ir

دانلود فایل ( مراحل حسابداري پيمانكاري) on modirpack.ir | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین ...

دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری

گزارش کارورزی حسابداری در ... حسابداري پيمانكاري, ... جامع مراحل حسابداري ...

هیتلر

پاورپوینت درباره بیماری قلب و عروق و فیزیولوژی طبیعی قلب و عروق

تحقیق در مورد بررسي و نقش بنادر هرمزگان در تورم اقتصادي 20 ص

چهار گوشه ایران .چهار محال بختیاری

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع

آیا لجبازی کودک شما یک اختلال است؟ 22 ص

شهادت آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب

مقدمه كوتاهي بر موشك 20 ص

تحقیق درباره تعليم و تربيت قرآني 38 ص

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست مزدارانی جلد اول