دانلود فایل


فایل گـزارش کـارآموزی، مجتمع پتروشیمی شیراز، واحد اوره منطقه 2 .. - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل فایل گـزارش کـارآموزی، مجتمع پتروشیمی شیراز، واحد اوره منطقه 2 .. گـزارش کـارآموزی
محل:
مجتمع پتروشیمی شیراز
موضوع:
واحد اوره منطقه 2
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:240

فهرست
عنوانصفحه
چكيده 1
مقدمه 3
فصل اول
1-1.تاريخچه ايمني 5
1-2.تعريف ايمني 7
1-3.اهداف ايمني 7
1-4.نقش ايمني در صنايع 10
1-5.ضرورت رعايت ايمني در محيط كار 11
1-6.البسه و وسايل عمومي 13
1-6-1.رويه عمومي 13
1-6-2.استفاده از وسايل ايمني 13
1-7.عوامل شيميايي زيان آور محيط كار 14
1-7-1.تعريف سم 15
1-7-2.تعريف مسموميت 15
1-7-3.حد آستانه مجاز 16
1-8.واحدهاي سم 16
1-9.گازهاي محرك 17
1-9-1.آمونياك 18
1-10.آتش سوزي 19
1-11.احتراق يا سوختن 20
1-12.آتش 20
1-12-1.هوا 21
1-12-2.مواد قابل اشتعال 21
1-12-3.حرارت 22
1-13 شرايط لازم براي اشتعال 22
1-14.عوامل ايجاد آتش 24
1-15.اصول كلي مبارزه با آتش 25
1-15-1 سرد کردن 26
1-15-2 خفه کردن 26
1-15-3 سد کردن 27
1-16.قابليت اشتعال 27
1-17.انفجار گردها 27
1-18.گازها و بخارات قابل اشتعال 29
1-19.طبقه بندي آتش ها 30
1-20.انواع خاموش كنندهاي دستي 31
1-21.دستگاه حفاظت تنفسي 34
1-22.استفاده كننده دستگاه 37
1-23.اساس عملكرد و مشخصات دستگاه تنفسي مدلAir5000 40
1-23-1.نحوه عملكردoperation principle) ) 40
1-23-2.پشتي و بندها 40
1-23-3.فشارشكن فشار قوي 42
1-23-4.فشارسنج و سوت خبر 43
1-23-5.دهني 44
1-23-6.ماسك تنفسي 45
1-23-7.سيلندرها 47
1-24.بازديد اوليه 49
1-25.آشنايي با لوزي شناسايي خطرات مواد شيميايي 50
1-25-1.بهداشت 51
1-25-2.قابليت اشتعال 51
1-25-3.واكنش پذيري 51
1-25-4.نكات وي‍‍ژه 52
فصل دوم
2-1.سابقه صنعت پتروشيمي در ايران 53
2-2.وضعيت صنايع موجود پتروشيمي 54
2-3.مجتمع پتروشيمي شيراز 56
2-4.اصول و اهداف برنامه بيست ساله عمراني 56
2-5.برنامه 5ساله عمراني اول 1362-1366 60
2-6.امكانات و نيازها 60
2-7.تامين مواد اوليه 61
2-7-1.برق 61
2-7-2. مواد اوليه 61
2-7-3.راههاي ارتباطي 62
2-7-4.توسعه صنايع پتروشيمي 62
2-7-5.منابع مالي 62
2-8.طرح هاي صنايع پتروشيمي 63
2-9.طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي 64
2-9-1.طرح هاي گروه كودهاي شيميايي 64
2-10.طرح گسترش مجتمع پتروشيمي شيراز 65
2-10-1.برنامه ساختماني تكميل طرح و بهره برداري از آن 66
2-11..صنايع پتروشيمي 67
2-12.مجتمع پتروشيمي هاي در ايران 72
2-12-1. مجتمع پتروشيمي شيراز 72
2-12-2. مجتمع پتروشيمي رازي 73
2-12-3. مجتمع پتروشيمي خارك 74
2-12-4. مجتمع پتروشيمي اصفهان 74
2-12-5. مجتمع پتروشيمي بندر امام 75
2-12-6. مجتمع پتروشيمي اراك 77
2-12-7. مجتمع پتروشيمي خراسان 78
2-12-8. مجتمع پتروشيمي تبريز 78
2-12-9. مجتمع پتروشيمي اروميه 79
2-13.پروژه هاي در دست اجرا 80
2-13-1. مجتمع پتروشيمي امير كبير 80
2-13-2. مجتمع پتروشيمي ابو علي سينا 80
2-13-3. مجتمع پتروشيمي فجر 81
2-13-4. مجتمع پتروشيمي فن آوران 81
2-13-5. مجتمع پتروشيمي خوزستان 82
2-13-6. مجتمع پتروشيمي مشعل داران 82
2-13-7. مجتمع پتروشيمي تند گويان 82
2-14. مجتمع پتروشيمي شيراز 83
2-14-1.محصولات 90
2-14-2.مواد اوليه 90
2-14-3.وسعت 91
فصل سوم
مقدمه 92
3-1.اعداد تضمين شده 93
3-2.شرايط محدوده واحد 94
3-3.موازنه مواد 95
3-4.توضيح بعضي از اصطلاحات 96
فصل چهارم
4-1.شيمي و مكانيسم واكنش و بررسي عوامل فشار-دما 99
4-2.سيستم هاي چندگانه 102
4-2-1.سيستم دو تايي آمونياك-گازكربنيك 102
4-2-2-سيستم سه تايي آمونياك-گازكربنيك-آب 106
4-2-3.سيستم چهار تايي آمونياك-گازكربنيك-اوره 109
فصل پنجم
5-1.بررسي فني عمل استريپينگ 111
5-2.راكتورreactor 112
5-3.استريپرstripper 117
فصل ششم
6-1.فشردن گاز كربنيك و آمونياك 120
6-2.سنتزsynthesis 122
6-3.جريان برگشتي مجددrecirculation 124
6-4.ذخيره و تبخير كردن اوره urea storage&evaporation 126
6-5.پريلينگ و جابجايي موادprilling&solid handing 129
6-6.جذبabsorbtion 132
6-7.دفعdesorbtion 132
6-8.شبكه بخار 134
6-9.سيستم روغن 139
6-10.ماشين هاي محرك 141
6-10-1.كمپرسورcompresor 143
6-10-2.توربينturbine 144
6-10-3.پمپpump 145
6-10-4.اجكتورejector 150
فصل هفتم
7-1.سنتز 151
7-1-1.مقدار اكسيژن موجود در گاز كربنيك 152
7-1-2.مقدار كل آمونياك 152
7-1-3.درجه حرارت بالاي راكتور 152
7-1-4.فشار سنتز 154
7-1-5.فشار بخار در جدا كن 156
7-1-6.درجه حرارت مايع خروجي از جداكن 158
7-1-7.ارتفاع در جداكن 159
7-2.گردش مجدد 160
7-2-1.فشار گردش مجدد 160
7-2-2.درجه حرارت گردش مجدد 161
7-2-3.فشار در فلاش تانك 162
7-3.تبخير 163
7-3-1.فشار در مرحله اول 163
7-3-2.درجه حرارت مرحله اول 163
7-3-3.فشار در مرحله دوم 164
7-3-4.درجه حرارت در مرحله دوم 164
فصل هشتم
8-1.مفهومي 165
8-2.عملياتي 170
8-3.ساختن(طرح مكانيكي) 183
فصل نهم
9-1.تميز كردن مكانيكي 188
9-2.شستشو كردن 188
9-2-1.شستشو با مايعات 190
9-2-2شستشو با گازها 192
9-3.عمليات بعد از flashing 192
9-4.فرستادن آب 193
9-5.هدف 193
9-6.اجرا 194
9-6-1.قسمت سنتز و گردش مجدد 194
9-6-2.قسمت تبخيركن 195
9-7.آزمايش خلا 195
9-8.آزمايش هوا 197
فصل دهم
10-1.راه اندازي 198
10-2.گرم كردن 198
10-2-1لول گيري در درامها و سرويس گذاشتن شبكه بخار 199
10-2-2.سرويس گذاشتن كمپرسور co2 201
10-2-3.فشار گيري اوليه 207
10-3.پاسيويشن 209
10-4.راه اندازي واحد 209
10-4-1.سرويس گذاردن سيستم دفع 209
10-4-2.فيد آمونياك 210
10-4-3.راه اندازي بخش تبخيرو پريلينگ 215
10-4-4.افزايش ظرفيت واحد 216
10-5.از كا افتادن واحد 217
10-5-1.خواباندن كمپرسور 219
10-5-2.از سرويس خارج نمودن سيستم دفع 220
10-6.خواباندن اضطراري 220
10-6-1.تريپ كمپرسور 220
10-6-2.تريپ پمپ آمونياك 221
10-6-3.قطع برق 222
10-7.راه اندازي مجدد بعد از بسته شدن كوتاه مدت واحد 223
10-7-1.راه اندازي پس از تريپ پمپ آمونياك 224
فصل يازدهم
11-1.خطرات پروسس 225
11-1-1.توزيع مايع در جداكن 225
11-1-2.خورندگي 225
11-1-3.حالت انفجاري 230
11-1-4.جريان گاز كربنيك 231
منابع 232


گـزارش


کـارآموزی


مجتمع


پتروشیمی


شیراز


واحد


اوره


منطقه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد کاربردهای منطق فازی در مدلسازی

پاورپوینت راه رفتن روي چوب موازنه-تعادل در حالت وارونه-رشد و تكامل حركتي-11 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی کارو زمان

پاورپوینت درباره فرایند تدریس درس 4

دانلود پاورپوینت مفاهيم ومعيار هاي توسعه و توسعه اقتصاد

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی 15ص

پاورپوینت درس چهارم جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی و معارف ( تشریح جهان اجتماعی )

اجراي يك پروژه ساختماني 29 ص

دانلود جزوه پاورپوینت درس بازاریابی بین المللی دکترميرزا حسن حسيني دانشگاه پیام نور به فرمت pptx

طرح توجیهی تولید بشکه های فلزی