دانلود فایل


پروژه عملکرد کندانسور، شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن. doc - دانلود فایلدانلود فایل پروژه عملکرد کندانسور, شرایط کاری ,مواد و آلیاژهای بکار رفته در آن به صورت فایل ورد و قابل ویرایش پرداخته شده است.

دانلود فایل پروژه عملکرد کندانسور، شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

چکیده:
کندانسور يکي از قسمتهاي مهم نيروگاه است که نشتي آن باعث ورودآب خنک کن آلوده به قسمت آب سيکل مي شود، که در نهايت خسارت هاي فراواني به بويلر، توربين و ديگر اجزاء نيروگاه وارد مي شود
نشتي هاي بوجودآمده معمولاً در اثر خوردگي هاي سمت بخار يا سمت آب است که سهم سمت آب بيشتر است. از جمله خوردگي هاي سمت آب،خوردگي سايشي در ابتدا و انتهاي ورودي و خروجي آب لوله، خوردگي هاي گالوانيک درمحل اتصال لوله به تيوب شيت، خوردگي حفره اي و شياري در امتداد لوله ها ، خوردگي تنشي (SCC) در سمت بخار و درمحل رولينگ انتهاي لوله ها را مي توان نام برد.
اعمال بازدارنده هاي خوردگي ، استفاده از پوشش هاي رنگ و لاستيک درون جعبه آب، استفاده از اينسرت هاي پلاستيکي در ورودي و خروجي لوله آب و اعمال حفاظت کاتدي و نيز ملاحظات بهره برداري صحيح از واحد و انجام اسيد شويي هاي به موقع و مناسب، آگاهي از وقوع نشتي و پيدا کردن محل دقيق نشتي ها با استفاده از روشهاي مختلف، تميزکاري لوله هاي رسوب گرفته با استفاده از سيستم گلوله هاي اسفنجي و... مهمترين روشهاي پيشگيري از نشتي به شمار مي رود.

مقدمه:
چگالنده ها دستگاه هايي هستندکه جهت تقطير بخار بکار مي روند به طوري که عمل تقطير با گرفتن گرماي نهان بخار توسط سيال خنک کننده، که آب يا هوا مي باشد انجام مي گيرد. کندانسورها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند.اين تقسيم بندي ها بر حسب نوع تماس بخار و سيال خنک کننده و نيز بر حسب جهت جريان هاي بخار و سيال خنک کننده مي باشد. انتخاب نوع کندانسور نيز بر حسب مقتضاي موردمصرف صنعتي، نيروگاهي و محل بکارگيري آن صورت مي گيرد.
در اين فصل لزوم کندانسور در نيروگاه ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته مورد بررسي قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
چکيده
فصل اول
عملکرد کندانسور ، شرايط کاري ، مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن
1-1-تعريف ودلايل لزوم کندانسور در نيروگاه
1-2-انواع سيستم خنک کننده
1-سيستم هاي باز
2-سيستم هاي بسته
1-3- انواع کندانسور
1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم
صفحات حلقه مانند
اژکتور هواي دومرحله اي
1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم
1-3-2-1- کندانسور تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا
1-3-2-2- کندانسور سطحي آب و بخار
1-4- شرايط کاري آب و بخار
1-4-1- شرايط کاري سمت آب
1-4-1-1- اکسيژن
1-4-1-2- گاز کربنيک
1-4-1-3- گاز کلر
1-4-1-4- تاثير PH
1-4-1-5- نمکهاي محلول
1-4-1-6-ميکروارگانيسم ها
1-4-2- شرايط کاري سمت بخار
1-4-2-1- اکسيژن
1-4-2-2- آمونياک
1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي
1-5- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار
فصل دوم
انواع خوردگي در کندانسورهاي
سطحي
فصل دوم
انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي
2-1- خوردگي سايشي
2-1-1-حمله ورودي
2-1-2- خوردگي سايشي موضعي بوسيله جاگيري اجسام خارجي
2-1-3- خوردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي
2-1-4- سايندگي ماسه
2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خوردگي برنج آلومينيوم در آب
2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول
2-1-4-3-اثرمقدارآهن آلياژي Ni–Fe ،Cu 15%برمقاومت
سايندگي ماسه درآب دريا
2-1-5- تصادم {7}
2-2- خوردگي گالوانيک
1-3- خوردگي حفره اي و شکافي
2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژها
2-3-1-2- اثر PH
2-3-1-3- اثر سولفيد
1-3-1-4- اثر سرعت جريان
1-3-1-5- اثر کلر
1-4- آلياژزدايي يا جدايش انتخابي
2-5- خوردگي تنشي
2-6- خوردگي ميکروبي
2-7- خوردگي سمت بخار
فصل سوم
روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي وتميزکاري در کندانسورهاي سطحي
3-1- کنترل شيميايي آب خنک کن
3-1-1- کنترل رسوب
3-1-2- کنترل PH و کلر زني
3-1-3- بازدارنده ها
3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات
3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي
3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات / روي
3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول (MBT)
3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن
3-2- حفاظت کاتدي
3-3- رنگ و پوشش
3-4- انتخاب آلياژ مناسب
3-5- روشهاي نشت يابي
3-5-1- تعيين رسانايي
3-5-2- اندازه گيري اکسيژن
3-6- روشهاي تعيين محل نشتي
3-7- روشهاي تميز کاري کندانسور
3-7-1- تميز کاري سمت آب
الف) انتخاب اسيد
ب ) بازدارندگي
3-7-2- تميزکاري سمت بخار
فصل چهارم
تأثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاههاي کشور
4-1- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور
4-1-1- نيروگاه بندرعباس (آب خنک کن: دريا)
4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن: چاه)
4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن: رودخانه)
4-2- تأثير خوردگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر نيروگاه
4-3- خسارتهاي اقتصادي
محدوديت توليد از 2/81 تا 2/82
محدوديت توليد از 2/82 تا 2/83
محدوديت توليد از 2/83 تا 2/84
محدوديت توليد از 2/84 تا 11/84
مراجع

فهرست اشکال:
شکل (1-1): موقعيت کندانسور در نيروگاه {1}
شکل (1-2): کندانسور تماس مستقيم نوع ديسک و
شکل (1-3): کندانسور تماس مستقيم نوع بارومتريک با
شکل (1-4): کندانسور تماس مستقيم نوع پاششي آب خنک کن
شکل (1-5): نمايش يک کندانسور هوايي
شکل (1-6): نمايش يک کندانسور سطحي آب و بخار {16}
شکل (2-1)
شکل (2-2)
شکل (2-4)
شکل (2-5)
شکل (2-6)
شکل (2-7): اثر ترکيب آلياژ بر روي ميزان خوردگي.{3}
شکل (2-8): تاثير PHبر نرخ خوردگي
شکل (2-9-1)
شکل (2-9-2)
شکل (2-10)
شکل (4-1): نمايش نحوه سوراخ شدگي در لوله به شکل 8.
شکل (4-2): محل سوراخ از قسمت جدار خارجي

فهرست جداول:
جدول (1-1): انواع سيستم خنک کننده
جدول (1-2) انواع کندانسور
جدول (1-3)
جدول (1-4)
جدول (1-5)
جدول (2-1)
جدول (2-1)
جدول (4-1): مشخصات آب درياي خليج فارس
جدول (4-2): شرايط آب خنک کن نيروگاه رامين اهواز

منابع و مأخذ:
1- Marks Standard Handbook for Mechanical Engineers, by William J.Bow. assisted by Donald
2- E.Bolt – 1376 – نشر علوم روز
3- Corrosion – Related Fallures in Power Plant CondensersEPRI NP–1468 Technical Planning Study TPS 79-730 Final Report , Agust 1980.
4- HEI. HEAT exchange institute standard for Steam Surface Condenser
5- ترجمه وتدوين از سري کتابهاي C.E.G.B توسط دانشکده صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
6- گزارشات روزانه ديسپاچينگ – دفتر فني توليد شرکت توانير
7- جزوات واطلاعات موجود در دفتر فني توليد شرکت توانير
(شماره هاي 32/2-31/1-52/1 و...)
8- جزوات و اطلاعات موجود در مرکز تحقيقات نيرو (متن)
الف) تميزکاري تجهيرات نيروگاه – گزارشات مرکز تحقيقات نيرو
ب) مقاله محمدحسين حسن نيا – اولين سمينار مبدل هاي حرارتي – پژوهشگاه نيرو – شهريور 77
ج) مقاله مردعلي يوسف پور
9- بهروزي – اصول مقدماتي طراحي نيروگاه بخار
10- شيمي نيروگاه –II , I انتشارات نيروگاه بعثت
11-سيد رضي – کنترل خوردگي در صنايع – جلد يک ، ناشر انجمن علمي خوردگي ايران – زمستان 1375
12- مجموعه مقالات پنجمين کنگره ملي خوردگي دانشگاه صنعتي شريف – شهريور 1376- مقاله سيد رضي – کنترل خوردگي و رسوب دهي در آبهايخنک کن صنايع و عوامل موثر در آن.
13- وزارت نيرو – شرکت توانير – دفتر فني توليد – گردهمايي مسئولين شيمي نيروگاهها (نيروگاه شهيد رجايي – مهر 1378)
14- سازمان توليد و انتقال نيروي برق ايران – کنفرانس بين المللي برق – آبان 1378- تهران
15- سيد رضي – فرهنگ خوردگي ، ناشر انجمن خوردگي ايران – زمستان 1376
16- Chairman: Barvy C.syrett , Electric Power Research institute – Corrosion in fassil fuel Power Plants Metals Handbook Ninth Esition volume 13 Corrosion ASM international handbook committee.
17- مهندس ژام – مجله پيام متن – مقاله خوردگي در کندانسورهاي نيروگاهي


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


مهندسی


میکانیک


داک


کلاسی


ارائه


عملکرد


کندانسورشرایط


کاریمواد


و


آلیاژهای


بکار


رفته


در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی - مقالات با فرمت Pdf

در اين مقاله با استفاده از يک مدل دو بعدي انتقال حرارت، توزيع دما و ضخامت پوسته­ي در حين انجماد در ريخته­ گري پيوسته­ي بلوم در شرايط عملکرد نرمال و غيرنرمال محاسبه مي­شود و بر اساس نتايج آن، يک مدل رياضي جديد براي محاسبه کرنش در پوسته در حين انجماد ارائه مي­شود.

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبرسانی و انتقال آب

مکانیزم عملکرد ... میباشد و مواد اولیه بکار رفته در تولید ... و استراتژی های آن در ...

نمایش سولوشن مشکل بلوتوث ورادیویی fm نوکیا Nokia c3-00 ورژن v3 با لینک مستقیم

تحقیق درمورد سازه هاي موثر بر بروز رفتارهاي فحلي در گاو

پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران

مقاله درمورد تعاون در اقتصاد

پاورپوینت درباره بودجه بندی سرمایه ای

بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پایبندی زنان به هويت فرهنگي

سازماندهی مبلمان شهری نمونه ی موردی شهر سیرجان خیابان امام (ره)- 18 اسلاید

کارآموزی بررسي سيستم حسابداري بانك مهر ايذه

تحقیق درمورد آناتومي استخوان

دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان سیستان و بلوچستان