دانلود فایل


آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار - دانلود فایلدانلود فایل آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار

دانلود فایل آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره‌ قاجار چکیده


تا قبل از انقلاب مشروطه تعلیم و تربیت دختران عموما به شکل مکتب­خانه­ای بود و این مکتبخانه­ها تحت نظارت دولت نبوده و برنامه­ی ویژه­ای برای آن­ها در نظر گرفته نشده بود. در کنار آموزش مکتب­خانه­ای زمینه­ی آموزش به سبک جدید نیز از اوایل دوره­ی قاجار فراهم شده بود، که این امر نتیجه ارتباط با کشورهای اروپایی، تأسیس مدارس خارجی و انتشار روزنامه و .... بوده است. پس از انقلاب مشروطه با تأسیس مدارس به سبک جدید، مدارس دخترانه نیز به دو صورت ملی و دولتی در آمد که برنامه­ی آموزشی این مدارس با توجه به ملی یا دولتی بودنشان متفاوت بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و آرشیوی صورت گرفته است، به بررسی آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره­ی قاجار به عنوان بخش مهم و موثر جامعه­ی ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تحولات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی از سلطنت فتحعلی­شاه تا سلطنت مظفرالدین شاه و عوامل موثر بر نظام آموزشی ایران به عنوان مدخلی برای ورود به بحث آموزش و نهادهای آموزشی دختران آمده است.
فهرست مطالب


عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات... 2
1-2- هدف تحقیق.. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4- پیشینه تحقیق.. 5
1-5- روش تحقیق.. 7
1-6- سوالات تحقیق.. 7
1-7 – فرضیه های تحقیق.. 8
1-8- نقد و ارزیابی منابع.. 8

فصل دوم: تحولات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی از سلطنت فتح علیشاه تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه
2-1- تحولات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در دوره ی فتح علیشاه 13
2-1-1- تحولات آموزشی.. 14
2-1-2-تحولات فرهنگی.. 17
2-1-3- تحولات اجتماعی.. 18
2-2 – تحولات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در دوره ی محمدشاه 20
عنوان صفحه

2-2-1- تحولات آموزشی.. 20
2-2-2-تحولات فرهنگی.. 22
2-2-3- تحولات اجتماعی.. 23
2-3-تحولات آموزشی،فرهنگی و اجتماعی در دوره ی ناصری.. 25
2-3-1-تحولات آموزشی.. 25
2-3-2- تحولات فرهنگی.. 27
2-3-3-تحولات اجتماعی.. 30
2-4-تحولات آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی در دوره ی مظفری 32
2-4-1-تحولات آموزشی.. 33
2-4-2-تحولات فرهنگی.. 34
2-4-3-تحولات اجتماعی.. 35
2-5-آموزش و تعلیم و تربیت دختران.. 37

فصل سوم: عوامل موثر بر تحول نظام آموزشی در ایران
3-1- آشنایی با فرهنگ و تمدن و نهادهای آموزشی اروپاییان.. 46
3-1-1- عبداللطیف شوشتری.. 47
3-1-2- آقا احمد بهبهانی (کرمانشاهی ) 48
3-1-3- ابوالحسن خان شیرازی (1190-1262ق) 49
3-1-4-میرزا صالح شیرازی.. 49
3-1-5-میرزا مصطفی افشار 52
3-1-6- عبدالفتاح گرمرودی.. 54
3-2- فعالیت میسیونرهای مذهبی و گسترش مدارس جدید. 55
3-2-1- هیئت مبلغان آمریکایی.. 55
عنوان صفحه

3-2-2- میسیونرهای لازاریست... 57
3-2-2-1- دوره ی محمد شاه (1264-1250ق) 58
3-2-2-2- دوره ی ناصرالدین شاه (1313-1264ق) 60
3-2-2-3- دوره ی بعد از ناصرالدین شاه تا جنگ جهانی اول (1333-1313ق) 61
3-2-3- آلیانس فرانسه. 63
3-2-4- آلیانس جهانی یهود. 64
3-2-5- انجمن میسیونری کلیسای انگلستان.. 66
3-3 روزنامه ها 67
3-3-1-روزنامه ی اختر. 67
3-3-2-روزنامه ی تربیت... 69
3-3-3-روزنامه ی ثریا 70
3-3-4-روزنامه ی مجلس.... 72
3-3-5-روزنامه ی تمدن.. 73
3-3-6-روزنامه ی حبلالمتین.. 75
3-3-7-روزنامه ی شمس.... 76
3-3-8-روزنامه ی ایران نو. 77
3-4- حامیان آغازین تحصیلات جدید دختران.. 79
3-4-1- میرزا حسین خان سپهسالار(1260-1207ق) 79
3-4-2- میرزا فتحعلی آخوندزاده( 1295-1227ق) 80
3-4-3- میرزا ملکم خان (1326-1249ق) 83
3-4-4- حاج میرزا حسن رشدیه(1363-1267ق) 84
3-4-5-میرزا آقا خان کرمانی: (1314-1270ق) 86
3-4-6- حاج میزرا یحیی دولت آبادی (1359-1279 ق) 87
عنوان صفحه

فصل چهارم: انقلاب مشروطه و پیدایش مدارس جدید دخترانه
4-1- تأثیرات انقلاب مشروطه درشیوه دانش اندوزی دختران.. 90
4-1-1-مقایسه ی شیوه ی دانش اندوزی دختران در قبل از مشروطه و بعد از مشروطه. 95
4-2- کوشش های اولیه برای ایجاد مدارس دخترانه به سبک جدید. 95
4-3- نقش احزاب و جریان های سیاسی درتوسعه و تضییق مدارس دخترانه. 99
4-3-1- حزب دموکرات ایران (عامیون) 100
4-3-2- حزب اجتماعیون اعتدالیون.. 100
4-3-3- حزب جمعیت ترقی خواهان ایران.. 101
4-3-4- حزب ترقی و تمدن تام. 101
4-3-5- حزب سوسیال دموکراسی ایران.. 102
4-3-6- حزب اصلاحیون عامیون.. 102
4-3-7- حزب جمعیت ایران جوان.. 103
4-4- دولت و مدارس جدید. 103
4-5- پراکنش جغرافیایی مدارس دخترانه. 109
4-5-1-مدارس دخترانه ی تبریز. 109
4-5-2-مدارس دخترانه ی مراغه وتوابع.. 112
4-5-3-مدارس دخترانه ی ارومیه. 113
4-5-4-مدارس دخترانه ی خوی.. 114
4-5-5-مدارس دخترانه ی اردبیل.. 114
4-5-6-مدارس دخترانه ی میانه. 114
4-5-7- مدارس دخترانه ی رشت و توابع.. 115
4-5-8- مدارس دخترانه ی اصفهان.. 117
4-5-9- مدارس دخترانه ی یزد. 119
عنوان صفحه

4-5-10-مدارس دخترانه ی مشهد. 121
4-5-11-مدارس دخترانه ی بیرجندو توابع.. 122
4-5-12-مدرسه دخترانه ی شاهرود. 123
4-5-13-مدرسه دخترانه ی ساری.. 123
4-5-14-مدارس دخترانه ی بابل.. 123
4-5-15-مدارس دخترانه ی اراک... 123
4-5-16-مدرسه ی دخترانه ی قم.. 124
4-5-17-مدارس دخترانهی قزوین.. 124
4-5-18-مدارس دخترانه ی همدان و توابع.. 125
4-5-19-مدارس دخترانه ی زنجان.. 126
4-5-20- مدارس دخترانه ی کرمانشاه 126
4-5-21-مدارس دخترانه ی کردستان (سنندج) 127
4-5-22-مدارس دخترانه ی فارس و بوشهر. 128
4-5-24-مدارس دخترانه ی کرمان.. 132
4-6- تأثیرات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی مدارس دخترانه در امور جامعه. 134
4-6-1-تأثیرات سیاسی.. 136
4-6-1-1-تشکل ها و انجمن های زنان.. 136
4-6-1-2- حق رأی زنان.. 139
4-6-1-3-مبارزه با التیماتوم روسیه. 140
4-6-1-4-تحریم کالاهای خارجی.. 142
4-6-2-تأثیرات اجتماعی.. 143
4-6-2-1-وارد شدن زنان به عرصه کار 143
4-6-2-2- شرکت زنان در تاسیس بانک.... 144
عنوان صفحه

4-6-2-3-بهداشت... 145
4-6-3-تأثیرات فرهنگی.. 147
4-6-3-1-ورود زنان به صحنه ی تئاتر. 147
4-6-3-2-ورود زنان به عرصه ی روزنامه نگاری.. 148
4-6-3-3-زنان هنرمند. 152

نتیجه. 153

منابع و مآخذ.. 157

پیوست ها
پیوست یک: فرمان ناصرالدین شاه در مورد بازگشایی انجمن آلیانس فرانسه با توجه به کتاب کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران 165
پیوست دو: متون درسی مدارس متوسطه دختران در دوره ی قاجار 166
پیوست سه: اسامی مدارس، تعدا شاگردان و مواد درسی مدارس دخترانه تهران در دوره قاجار 199
پیوست چهار: قانون معارف... 234
پیوست پنج: فعالیت زنان هنرمند دوره قاجار با توجه به کتاب مشاهیر زنان پارسی گوی از آغاز تا مشروطه 237
پیوست شش: جداول و آمار 242

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسیقاجار


نهادهای آموزشی


دختران


مدارس ملی


مدارس دولتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دختران افغان، رویای آموزش و کابوس محرومیت - BBC News فارسی

... آموزش در دوره متوسطه و ... نهادهای آموزشی ... دختران از آموزش در دوره ...

یهودیان ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخ حضور یهودیان در ایران به بیش از سه هزار سال پیش بازمی‌گردد و مهاجرت‌های اجباری ...

UNICEF جمهوری اسلامی ایران - آموزش دختران و توانمندی زنان ...

الگوی آموزش دختران روستایی که توسط یونیسف تدوین شده، در بسیج گروههای دختران در سیستان و بلوچستان موثر بوده و منجر به کاهش میزان ترک تحصیلی‌ها و تغییر نگرش‌های منفی نسبت به تحصیل دختران شده است.

دختران ایران باستان چگونه همسرانتخاب می‌کردند؟!

نگاهی به یافتن همسر در ایران باستان در لابه‌لای تاریخ، اساطیر و باستان شناسی ایران همواره ...

دختران ایران باستان چگونه همسرانتخاب می‌کردند؟!

نگاهی به یافتن همسر در ایران باستان در لابه‌لای تاریخ، اساطیر و باستان شناسی ایران همواره ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...

ماهنامه خط صلح – نگاهی به مدارس تخریبی زلزله کرمانشاه؛ در ...

تبعیض میان استان ها و عدم وجود بودجه برای بازسازی مدارس؛ در گفتگو با محمدباسط درازهی/ علی ...

یهودیان ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخ حضور یهودیان در ایران به بیش از سه هزار سال پیش بازمی‌گردد و مهاجرت‌های اجباری ...

UNICEF جمهوری اسلامی ایران - آموزش دختران و توانمندی زنان ...

الگوی آموزش دختران روستایی که توسط یونیسف تدوین شده، در بسیج گروههای دختران در سیستان و بلوچستان موثر بوده و منجر به کاهش میزان ترک تحصیلی‌ها و تغییر نگرش‌های منفی نسبت به تحصیل دختران شده است.

گذری بر تحول نظام آموزشی در ایران دوره ی قاجار

این مقاله با هدف بررسی چگونگی آشنایی ایرانیان با غرب در دوره قاجار انجام گرفته است و شرایط و ویژگی های آموزش و پرورش را در مکتب خانه های دوران قاجار و …

ماهنامه خط صلح – نگاهی به تاریخچه فعالیت های محمدعلي طاهري ...

تبعیض میان استان ها و عدم وجود بودجه برای بازسازی مدارس؛ در گفتگو با محمدباسط درازهی/ علی ...

دختران ایرانی، یهود و ارمنی در دوره قاجار+عکس - صاحب نیوز

صفحه اصلی » اجتماعی » آموزش پرورش » دختران ایرانی، یهود و ارمنی در دوره قاجار+ ... و نهادهای ...

ماهنامه خط صلح – نگاهی به مدارس تخریبی زلزله کرمانشاه؛ در ...

تبعیض میان استان ها و عدم وجود بودجه برای بازسازی مدارس؛ در گفتگو با محمدباسط درازهی/ علی ...

یهودیان ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخ حضور یهودیان در ایران به بیش از سه هزار سال پیش بازمی‌گردد و مهاجرت‌های اجباری ...

یهودیان ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخ حضور یهودیان در ایران به بیش از سه هزار سال پیش بازمی‌گردد و مهاجرت‌های اجباری ...

دانلود کلیپ آموزشی شب زفاف (+18) | سایت تفریحی خبری خرگوش

در این مطلب سایت تفریحی خرگوش برای افزایش سطح اطلاعات برای ارتباط صحیح و درست در رابطه با ...

تحقیق کاربرد سیستم های اطلاعاتی (GIS) درمنابع آب

دانلود تحقیق آماده با موضوع حضرت معصومه - 8 صفحه ورد

تحقیق در مورد نقش برجسته هاي هخامنشي

تحقیق درباره الفبای تجارت الكترونیكی

پاورپوینت رشد و چرخه زندگی جوجه

آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار

فایل اتوکد آبجکت انواع لوازم کوچک آشپزخانه

فایل PDF کتاب The Shape of Design

مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی 15ص

پاورپوینت حاکمیت بالینی