دانلود فایل


پاورپوینت درباره طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت درباره طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز

دانلود فایل پاورپوینت درباره طبقه‌بندهای مبتنی‌بر تئوری بیز فرمت فایل :powerpoint تعداد صفحات 55 صفحه
بخشی از اسلایدها:
فهرست:
رئوس مطالب
1- تئوری تصمیم بیز
2- توابع تمایز و سطوح تصمیم
3- طبقه بندی بیزین برای توزیع های نرمال
4- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم
5- قاعده نزدیکترین همسایه
6- شبکه های بیزین
1- تئوری تصمیم بیز
هدف طراحی طبقه بندی جهت قراردادن یک الگوی ناشناس در محتمل ترین کلاس
فرض M کلاس از ω1، ω2، ...، ωM موجود بوده و یک بردار ویژگی ناشناس x داریم.
M احتمال شرطی بصورت P(ωi|x), i =1, 2, …, M را تشکیل می دهیم، این توابع احتمال شرطی را احتمالات پسین نیز می نامند
هر احتمال پسین بیانگر میزان تعلق بردار x به کلاس ωi می باشد
محتمل ترین کلاس می تواند برابر اندیس احتمال شرطی بیشینه باشد و x به آن تعلق دارد
کار طراحی با تخمین توابع چگالی احتمال (pdf) از روی بردارهای ویژگی مجموعه داده آموزش شروع می شود
برای سادگی، مسئله دو کلاسه را در نظر بگیرید (ω1، ω2) و احتمال پیشین اتفاق هر کلاس نیز معلوم فرض می شود
حتی اگر اینگونه نبود، به آسانی قابل تخمین زدن می باشند (غیر دقیق)

در رابطه بالا، نُرم ∑-1 از x نام دارد
همانند ماتریس کوواریانس قطری، تمام مطالب صحیح بوده، باستثنای اینکه ابرصفحه تصمیم بر بردار μi-μj عمود نمی باشد و بر تبدیل خطی آن ∑-1(μi-μj) عمود است
طبقه بند حداقل فاصله
حالت کلاسهای هم احتمال با ماتریس کوواریانس یکسان را درنظر بگیرید، داریم
در رابطه بالا، مقدار ثابت صرفنظر شده است. باتوجه به ماتریس کوواریانس داریم
■ ماتریس کوواریانس قطری (∑= σ2I)
در این حالت، بیشینه gi منجر به فاصله اقلیدسی می گردد
LDA و QDA در بسیاری از کاربردها دارای عملکرد خوب می باشند. علت این امر بیشتر در سطوح تصمیم خطی و تربیعی نهفته است تا فرض گوسی بودن توزیع داده
4- تخمین توابع چگالی احتمال نامعلوم
در بیشتر موارد، توابع چگالی احتمال کلاسها ناشناخته بوده و مجبور به تخمین زدن آن از روی داده موجود می باشیم
گاهی اوقات شکل توزیع (گوسی یا رایلی) معین و پارامترها (میانگین، واریانس) نامعین؛ و در برخی موارد توزیع نامعین و پارامترها (میانگین، واریانس) معین
4-1- تخمین پارامتر با روش حداکثر شباهت (همانندی)
در یک مسئله M کلاسه بردارهای ویژگی بصورت توابع شباهت p (x |ωi) در شکل پارامتری به بردارهای ناشناخته θi وابسته است
هدف تخمین پارامترهای تابع بصورت p (x |ωi;θi) از روی یک مجموعه بردار ویژگی معین (مجموعه داده آموزش) برای هر کلاس
فرض داده هر کلاس مستقل از کلاسهای دیگر می باشد (جهت تخمین پارامترها)


تئوری تصمیم


بیز


قاعده


ماتریس


کوواریانس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی کيفيت بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها 25 ص

دانلود گزاش تخصصی برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسب ..

دانلود پاورپوینت اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور

تحقیق درباره ارزشیابی و کاربرد آن در زبان فارسی

تحقیق در مورد اندیشه ها و تفکرات فیزیکدانان 8 ص

مقاله درمورد زندگینامه بزرگان موسیقی

اعداد اول

دانلود پایان نامه در مورد تعارض قوانين

پوشش و روان 15 ص

گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات